Dėl vaikų sveikatos patikrinimų

ATNAUJINTA INFORMACIJA APIE
PROFILAKTINIUS VAIKŲ SVEIKATOS
PATIKRINIMUS

2020 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras (toliau –
SAM) priėmė pakeitimus dėl profilaktinių mokinių sveikatos tikrinimų (mokiniai –
pilnamečiai mokiniai ir vaikai, lankantys ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir
švietimo mokyklas bei profesinio mokymo įstaigas).

Valstybės lygio ekstremalios situacijos sąlygomis SAM pratęsė mokinių,
kurie ugdymą ar mokslus tęs toje pačioje ugdymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo
paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką –
paskutinė prieš karantino paskelbimą išduota pažyma galios iki einamųjų metų
pabaigos. Kitais atvejais mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų
pradžios.

Mokiniams, kurie nuo mokslo metų pradžios lankys naują ugdymo įstaigą arba
kurių sveikatos būklė pasikeitė (reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba
atsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems
dalyvaujant ugdymo veikloje), profilaktiniai sveikatos tikrinimai turi būti
atlikti iki mokslo metų pradžios.

Nuoroda į SAM įsakymą dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f9dcbb80c05411eaae0db016672cba9c