Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Aušrelė“

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 20 d.

įsakymu Nr. V-44/20

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13 ir 14 straipsniais, informuojame, jog:

  1. Asmens duomenų valdytojas Vilniaus lopšelis – darželis „Aušrelė“, juridinio asmens kodas 190020391, adresas Gerosios Vilties g. 28, Vilnius, koronaviruso plitimo prevencijos tikslu tvarko šiuos vaikų, tėvų (kitų įstatyminių atstovų), vaikus atlydinčių asmenų, darbuotojų, į ugdymo įstaigą atvykstančių asmenų duomenis: vardas, pavardė, informacija apie kūno temperatūrą, ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymius (pvz., slogą, kosulį, pasunkėjusį kvėpavimą ir pan.), informacija apie nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), informacija apie privalomą izoliaciją.
  2. Teisinis tokių duomenų tvarkymo pagrindas – Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 5–1.6 papunkčiai.
  3. Asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka gali būti perduodami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Karštajai koronaviruso linijai tel. 1808 (VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis) bei kitiems subjektams, kurie tokią teisę turės.
  4. Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau ne ilgiau nei būtina duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti.
  5. Teisės aktų nustatyta tvarka, kreipdamiesi į duomenų valdytoją raštu turite teisę:

▪ susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

▪ teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius duomenis;

▪ teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;

▪ teisę gauti ar perduoti (perkelti) kitam savo asmens duomenis;

▪ teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;

▪ teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas ne įstatymu ir ugdymo (si) sutarties nuostatų tinkamu vykdymu;

▪ teisę nesutikti  su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.

  1. Jei manote, jog buvo padarytas Jūsų asmens duomenų pažeidimas, gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (kontaktai: MB „Veiklos sprendimai“, el. paštas dap@veiklos-sprendimai.lt, tel. +370 67243319).