Nuotolinis ugdymas

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Aušrelė“

direktoriaus

2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-29/20

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „AUŠRELĖ“

UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu yra skirtas mokyklai, įgyvendinančiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – mokykla) iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

 2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu mokykla gali ugdyti vaikus nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas mokyklos nuostatuose, ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.

 3. Mokykla pasirengia pateikti aiškią informaciją apie mokymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu bei kontaktus, kuriais galėtų gauti pagalbą vaikai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.

 4. Mokykla, remdamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, iki kovo 20 d. įsivertina galimybes ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, parengia priemonių planą ir susitaria dėl mokymo nuotoliniu būdu taisyklių.

 5. Vadovaujantis Vilniaus m. Savivaldybės 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305 Mokesčio už vaiko išlaikymą tvarkos aprašo 8 ir 11.2.9 punktais, ugdymo mokestis tėvams už mokykloje teikiamas paslaugas nebus skaičiuojamas nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m balandžio 17 d. arba tol, kol bus atšaukta koronaviruso grėsmė.

II SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS – TAISYKLĖS

 1. Mokytojai iš namų prisijungia prie pasirinktos nuotolinio ugdymo(si) aplinkos: prie įstaigos elektroninės svetainės www.vilniausausrele.lt (rekomenduojamos ir uždaros „Facebook“ grupės su ugdytinių tėvais/globėjais).

 2. Iki 2020 m. kovo 24 d. mokytojai telefonu arba trumpąja žinute (sms) informuoja savo grupės ugdytinių tėvus/globėjus apie ugdymo(si) proceso organizavimą, pagalbą nuotoliniu būdu, grįžtamąjį ryšį, vertinimą. (Ši informacija patalpinama ir įstaigos elektroninėje svetainėje.)

 3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai kartą per savaitę (pirmadienį) mokyklos elektroninėje svetainėje www.vilniausausrele.lt aplanke ,,Laiškas ikimokyklinio ugdymo grupės (grupės pavadinimas) vaikams“ pateikia ugdymo(si) medžiagą (pvz.: savaitės temą/idėją, siektinas sritis, įvairias pateiktis, užduotis, atitinkančias vaikų amžių(pvz.: piešimas, karpymas, rašymas, skaitymas, kalbos lavinimas, skaičiavimas, smulkiosios motorikos lavinimas, stebėjimas, fizinis aktyvumas ir kt.) bei įmanomas atlikti jas namuose, be papildomų priemonių ir nurodo elektroninio pašto adresą kasdieniam bendravimui.

 4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai kartą per savaitę (pirmadienį) mokyklos elektroninėje svetainėje www.vilniausausrele.lt aplanke ,,Laiškas priešmokyklinio ugdymo grupės (grupės pavadinimas) vaikams“ pateikia ugdymo(si) medžiagą (pvz.: savaitės temą/idėją, siektinas kompetencijas, įvairias video pateiktis, užduotis, atitinkančias vaikų amžių (pvz.: piešimas, karpymas, rašymas, skaitymas, kalbos lavinimas, skaičiavimas, smulkiosios motorikos lavinimas, stebėjimas, fizinis aktyvumas ir kt.) bei įmanomas atlikti jas namuose, be papildomų priemonių ir nurodo elektroninio pašto adresą kasdieniam bendravimui. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams užduotys gali būti pateikiamos popierinės (pvz.: priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų turimi namuose pratybų sąsiuviniai), skaitmeninės – tam tikras temas sutartu laiku visos grupės vaikams mokytojai gali organizuoti per „Skype“, „Messenger“, „Viber“ programas ir kt.

 5. Meninio ugdymo mokytojas kartą per savaitę (pirmadienį) mokyklos elektroninėje svetainėje www.vilniausausrele.lt aplanke ,,Meninio ugdymo mokytojo laiškas“ pateikia ugdymo(si) medžiagą bei nurodo elektroninio pašto adresą kasdieniam bendravimui.

 6. Kūno kultūros ugdymo mokytojas kartą per savaitę (pirmadienį) mokyklos elektroninėje svetainėje www.vilniausausrele.lt aplanke ,,Kūno kultūros ugdymo mokytojo laiškas“ pateikia ugdymo(si) medžiagą bei nurodo elektroninio pašto adresą kasdieniam bendravimui.

 7. Vaikams, turintiems specialiuosius ugdymo(si) poreikius, ugdymo(si) medžiagą mokytojas pateikia tik individualiai susitarus su jų tėvais/globėjais.

 8. Logopedas įstaigos elektroninėje svetainėje skelbia savo asmeninius kontaktus bei kviečia dalyvauti nuotolinėse konsultacijose.

 9. Tam tikras temas sutartu laiku visos grupės vaikams mokytojai gali organizuoti per „Skype“, „Messenger“, „Viber“ programas ir kt.

 10. Esant būtinam poreikiui (dėl pasirengimo veikloms), mokytojai turi galimybę ateiti į mokyklą pagal iš anksto su mokyklos direktoriumi suderintą laiką (siekiant išvengti socialinių kontaktų).

 11. Organizuojant nuotolinį ugdymą(si) rekomenduojama naudotis visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

* Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška;

*Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;

*projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);

* nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis);

*laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu;

*susisiekti su kitomis Lietuvos mokyklomis, dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu bei gerąja patirtimi.

III SKYRIUS

NUOTOLINIO UGDYMO(SI) PROCESO VERTINIMAS

 1. Kiekvieną dieną grupių mokytojai seka, analizuoja, kaupia (sukuria grupės aplanką) ugdytinių tėvų/globėjų laiškus (pvz.: tėvai/globėjai įkelia atliktų užduočių nuotraukas, kad mokytojas matytų rezultatus, refleksiją, idėjas, gautą vaizdinę medžiagą ir pan.).

 2. Kiekvieną penktadienį visi mokytojai pateikia darbo nuotoliniu būdu elektroninę ataskaitą už atsiskaitomąjį laikotarpį (už vieną savaitę).

 3. Atskirai stebimas, analizuojamas, vertinamas priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo procesas, vaikų–tėvų–globėjų aktyvumas, grįžtamasis ryšys, dalyvaujant nuotoliniame ugdyme(si).

 4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui analizuoja, vertina, kaupia mokytojų darbo planavimą nuotoliniu būdu, savaitės ataskaitas, teikia mokytojams rekomendacijas, konsultacijas bei naujausią informaciją apie galimus pasikeitimus.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Dėl informacijos apie koronavirusą galima teirautis:

 • karštąja koronaviruso linija tel. 1808 (pasireiškus gripui būdingiems ligos simptomams – karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui – po kelionės į užsienio šalis ar po kontakto su tikėtinu koronaviruso nešiotoju;

 • norint pasikonsultuoti, kilus klausimų) – visą parą, visoje Lietuvoje, nemokamai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštąja linija  

tel. +370618 79984   ir   +370 616 94562 (visą parą);

 1. Apie koronaviruso grėsmės atšaukimą bus talpinama įstaigos svetainėje, pranešta kiekvienam mokytojui individualiai, ugdytinių tėvus/globėjus informuos grupės mokytojai.

________________________________________________